شاخه ها
سازندگان
 • AEG آ.ا.گ
 • ابسال.ارج.انرژی
 • اریستون.لتوو.الگانس
 • استیل البرز ایساتیس
 • اسنوا
 • ال جی
 • الکترواستیل.التون
 • امرسان.فیلور
 • انواع خودرو
 • ایران شرق.دونار
 • ایستکول.پارس.رنزو
 • ایسر.توشیبا.دل.ام اس ای
 • ایسوس لنووو اچ پی اپل
 • ایندزیت میدیا
 • برفاب.پلار.نیک کالا
 • بلومبرگ.زیمنس
 • بلک اندکر.براون
 • بوتان.لورچ.داتیس
 • بوش المان
 • بکو ترکیه
 • بیم.تفال
 • بیمکث.اخوان.کن
 • تکنو.لوفرا.پیلوت
 • جنرال اجنرال
 • دسینی.ارکوپال
 • دلونگی.فلر
 • دووالکترونیک.حایر
 • سامسونگ
 • سایرایرانی
 • سایروارداتی
 • سوزان.سیلوان
 • سونی ژاپن
 • سینجر.سپهرالکتریک
 • شارپ.ایکس ویژن
 • فرش-تابلوفرش
 • فیلیپس
 • قیمت کالاها
 • لوازم خودرو
 • لوازم دیجیتال
 • لوازم و پوشاک اقایان
 • لوازم و پوشاک خانم ها
 • لوازم پزشکی
 • لوازم کودک
 • لوازم.تجهیزات اداری
 • مبل راحتی تختخواب
 • مجیک.لاجرمانیا
 • مولینکس
 • هاردستون.هادسون
 • هایسنس.هایس
 • هیتاچی
 • هیمالیا
 • هیوندای
 • ویرپول.جنرال الکتریک
 • پارس خزر
 • پاناسونیک
 • پاکشوما.لیدر.خزر
 • پرینسس
 • کاچیران ژانومه
 • کندی.زیرووات
 • کنوود
 • گوسونیک.گرند

درسهای عاشورا ومسائل امروزی

img-20141103-wa0049432014.jpg

درسهای عاشورانپذیرفتن ستم وخروش دربرابرظلم بیدادگران وشناخت منافقان ودروغگویان تاریخ وسربرنهادن برازادی ودراغوش نگرفتن زندگی که بیشترافرادباچنگ ودندان انراگرفته انداست، درس عاشوراوعاشورائیان وشهیدان محرم درس خداترسی وخداجویی وعشق به خداست به دنبال منافع شخصی وخانوادگی وگروهی نبودن است درس درستی وپاکی است درس عشق وجاودانگی همیشگی باانجام درست ترین کارهابصورت واقعادرست است،درس تصمیم های درست وبه جاوعالی است درس فدانکردن دیگران بخاطرمنافع شخصی وخانوادگی وعشیره ای وفامیلی وگروهی است،درس عاشورابرای همگان تنهاترس ازخدا ونپذیرفتن هرگونه ستمی ازیزید ویزیدیان زمانه ازدنیاطلبان وشهوت رانان وعیاشان زمانه است، درس شناخت روباه صفتان ودورویان ودروغگویان وسرنسپردن به انان است،

 

درسهای عاشوراانقدرزیاداست که بانوشتن کتابهاتمامی ندارد،درسهای عاشوراعمل کردن وشعارندادن است،درس نترسی وشجاعت است،درس استقامت ودلیری وسرتاسرپهلوانی وقهرمانی است،درس بخشش وحیا وشرم ومهربانی است،درس حفظ پرده های حرمت است،درس انجام درست وظایف ومسولیتهای پذیرفته شده است،درس اینست که عوامفریبی بخاطرچندصباح زندگی مدت کوتاه زنده ماندن وبدست اوردن قدرت وثروت وعیش ونوش ارزشی نداردوجززهری تلخ وسوزاننده برشکم وجسم وروح خودریختن نیست ،درسی برای انانست که برسرقدرت افراد،خانواده ها،قبیله ها،شهرها،زمینهاهمدیگررانابودنکنند،درس مساوات وعدالت وبرابری است.

 

ایاانانکه خودرامسلمان می خوانندمگرمی توانندحتی خون موجودزنده ایی رابی جهت برزمین ریزندکه این درکیش مسلمانی حرام است،امروزه همگان شاهدوناظراین هستیم درتمام دنیاچگونه برای افزایش قدرت وثروت انسان وانسانیت راازبین برده اندچه جنگهایی رابه راه نمی اندازندچه احساساتی که تحریک نمی کنندودرجهت منافع خودشان استفاده نمی کنند،ایامیشودبراینان صفت انسان دادبخداقسم هیچ کلمه ایی برازنده اینانیست کافرانی که همه چیزراوسیله ایی می کنندتاخودراحفظ کنندوهمه چیزراقربانی متامع ومنافع شخصی خودشان میکنندازاین افرادتعدادی مه امروزه درخاورمیانه خودرابانام دولت اسلامی عراق وشام میخوانندبانام داعش،چه جنایتهایی که علیه بشریت انجام نمیدهند،یعنی ادم انقدراحمق،تهی مغز،بی فکروبی اندیشه دربین مسلمانان یاغیرمسلمانان بوجودامده اندکه می ایندوثروت ملی خودشان نفت وگازوموادمعدنی خودراثروت زیرپایشان رابه تولیدکنندگان ودلالان وسرمایه داران غربی وشرقی می فروشندگلوله واسلحه می خرندبعدهموطنان خودشان رامی کشندایااینان کافرنیستندکه بخاطرهواهای نفسانی خودشان وقدرت طلبی بازیچه دست شرق وغرب میشوند.

 

این گروههاطلاهاوجواهرات ووسایل قیمتی بانکهاوذخایرارزیشان وپس اندازهای خانواده هایشان که دههاسال عمرحکومتهایشان صرف جمع اوری انهاشده ازمردم خودمی دزدندومیگیرندومیدهنداسلحه ومهمات می خرندوبرسرهمدیگرمی ریزنددرحالی که سرمایه داران شرقی وغربی باثروت وپولی که ازاینان بدست اورده انددرویلاهاوپنت هاوسهایشان بادختران وزنانی که ازکشوراین افراد،منطقه اشان،محله اشان اواره گشته اندیادزدیده شده وبه بردگی فروخته شده اندهرروزبه عنوان دستمال کاغذی استفاده می کنندودورشان می اندازندوبچه هایی که ازکشورهای اینهااواره شده یادرگروههای مافیایی موادمخدرواردشده وتباه میشوندیادرزیرزمینهای کشورهای همین سرمایه داران نابکاروزنازاده تحت عمل جراحی ارگانهای حیاتی اشان دراورده شده وبه فروش میرسدیعنی حماقت وسفاهت یه عده ای تابه این حداست که ادعای دولت اسلامی میکنندوحتی این مواردساده راهم نمی فهمندپس کجاست اینهمه غروروغیرت ومردانگی که اینان ازان دم میزنندبازیچه دست حکومتهاوثروتمندانی هستندکه فقط به نفع انان عمل میکنند.مثالهای دیگراین افرادگروهک منافقین است که میلیونهادلارسرمایه خودشان راصرف کشتن همنوعان وقدرت طلبی خودکردندافراداین گروهک یک سوال ساده راازخودنمی پرسندکه چه دلیلی داردازکسی مثل رجوی دستوربگیرندوخودوخانواداشان راتمامادراختیاراوبگذارندمگراوکیست؟چرابایدسرسپرده اوباشم؟یانمونه دیگرگروههایی که درافریقاباهم درجنگندیااوکراین یاشرق اسیا،این ادمهای نادان ثروت ملیشان رادرجیب ثروتمندان شرقی وغربی میریزندواسلحه ومهمات گرفته همدیگررامیکشندوعلاوه براین زیرساختارهای کشورشان راکه دههاسال صرف ساختن ان شده نابودمی کنندزیرساختی که می توانست برای خوداو،خانواده واشنایان وهموطنانش رفاه به همراه داشته باشه توسعه پیداکنه وبدردایندگانشان بخوره.

 

دربرابراینهاسیاستمداران احمقی هم هستندکه فقط به فکرقدرت ومقام خودشانندوهمه چیزکشورراقربانی میکنندتاخودراحفظ کنندوزمانیکه نتوانندباثروتی که ازملت خودپنهان واشکارادزدیده انددرکشوردیگری پناهنده شده وهمراه باخانواداشان تاچندین نسل زندگی تجملاتی رامیگذراننداین سیاستمداران انقدرتهی مغزندکه نفهمیده اندکه قدرت وحفظ ان درسهیم کرذن همه افرادجامعه دران امکان پذیراست. وعدالت ودرستی ومساوات باعث مداومت قدرت میگرددنه جنگ وخشونت وادم کشی پنهان واشکارباتوجیهای متفاوت،درهزاره سوم ،قرن بیست ویکم اینان نفهمیده اندکه انسان باانسان برابراست وهرانسانی به همان اندازه دراین دنیاحق داردکه دیگری محق است وهمه درداشته های این دنیامساویندوازادی هرکس تاانجاست که ازادی دیگران رانقض نکندباتفرقه ایی که بخاطرحرف منافقان وشیطان صفتان دربین خودشان بوجودمی اورندهمدیگررانابودمی کنندچگونه کسی به اجازه میدهددین وگرایش وتفکر دیگری رابادلایل وعلتهای واهی وساختگی ملحدوکافربداندومرگ اویاان عده راواجب بداند ایاغیرازاین است که به این افرادجزاذهان توهمی نسبت دیگری می توان دادچگونه قرانی رامی خواندکه به حرف صریح ترین وشفاف ترین ایات خداوندهم کوچکترین توجهی نمیکند.

 

بازیچه اغراض سیاسی گروههاوکشورهای گوناگون میشوندوهمنوع خودرابافجیع ترین صورت ممکن میکشندوبه اوضربه میزنندوگروه گروه ازطوایف رادرگورهای دسته جمعی دفن می کنندوافرادرابه دلایل ساختگی وواهی وتصنعی درجهت اهداف ومنافع خودیاسایرین ازبین می برند،مزدورانی که فقط به فکرراحتی ورفاه دنیای خودشان هستندافرادپست وبی لیاقت وبی کفایتی که فقط به فکرحفظ میزها ودفاتروکارخودهستندوهرکس راباگناه وبی گناه مستقیم وغیرمستقیم به قتل میرسانندکسانی که کوچکترین شناختی نسبت به انسانیت وخداندارند.

 

مسائل ومشکلات متعددی همانگونه که استحضاردارییداین افرادبه وجوداورده اندوباقدرت دروغ پردازی رسانه ایی خودشان انهاراتوجیح ویابدنبال عوام فریبی وهدایت ذهنیتهاواحساسات مردم درجهت نیتهای پلیدوشوم خودشان هستندولی اینان بایدبدانندکه امروزه مردم انقدرفهیم وتحلیلگرشده اندکه دروغهاوعوام فریبیهاراتشخیص میدهندوعده کمی هم که دل به اینهامی سپارنداسباب نابودی خودرافراهم میکنندهمه میدانندرسانه هادروغ می گویندوافرادبدنبال منافع شخصی وگروهی خودشانندماامیدواریم خداابلهان ونادانان راازحماقت نجات دهدتابتواننددرسایه تفکرواندیشه مستقل درست ونادرست راتشخیص دهندوسرسپرده افرادسودجووزالوصفت ونابکارعاشق ودلباخته دنیانباشند.

 

باسپاس فراوان ازاختصاص لحظات ارزشمندتان داودسیف الهی ، شهادت مردان ستم ناپذیرظلم ستیزرابه عموم ازادگان جهان تسلیت عرض میکنم وتقاضای عنایتهای عالی خداوندرابه همگان درجهت حل مشکلاتشان وتوفیق خاص اورابرای همگان خواستارم.

ادامه
clear-bug-div
واحد پول