شاخه ها
سازندگان
 • AEG آ.ا.گ
 • ابسال.ارج.انرژی
 • اریستون.لتوو.الگانس
 • استیل البرز ایساتیس
 • اسنوا
 • ال جی
 • الکترواستیل.التون
 • امرسان.فیلور
 • انواع خودرو
 • ایران شرق.دونار
 • ایستکول.پارس.رنزو
 • ایسر.توشیبا.دل.ام اس ای
 • ایسوس لنووو اچ پی اپل
 • ایندزیت میدیا
 • برفاب.پلار.نیک کالا
 • بلومبرگ.زیمنس
 • بلک اندکر.براون
 • بوتان.لورچ.داتیس
 • بوش المان
 • بکو ترکیه
 • بیم.تفال
 • بیمکث.اخوان.کن
 • تکنو.لوفرا.پیلوت
 • جنرال اجنرال
 • دسینی.ارکوپال
 • دلونگی.فلر
 • دووالکترونیک.حایر
 • سامسونگ
 • سایرایرانی
 • سایروارداتی
 • سوزان.سیلوان
 • سونی ژاپن
 • سینجر.سپهرالکتریک
 • شارپ.ایکس ویژن
 • فرش-تابلوفرش
 • فیلیپس
 • قیمت کالاها
 • لوازم خودرو
 • لوازم دیجیتال
 • لوازم و پوشاک اقایان
 • لوازم و پوشاک خانم ها
 • لوازم پزشکی
 • لوازم کودک
 • لوازم.تجهیزات اداری
 • مبل راحتی تختخواب
 • مجیک.لاجرمانیا
 • مولینکس
 • هاردستون.هادسون
 • هایسنس.هایس
 • هیتاچی
 • هیمالیا
 • هیوندای
 • ویرپول.جنرال الکتریک
 • پارس خزر
 • پاناسونیک
 • پاکشوما.لیدر.خزر
 • پرینسس
 • کاچیران ژانومه
 • کندی.زیرووات
 • کنوود
 • گوسونیک.گرند

بودجه بندی خوب

14242.png

بنام خدامحورمهربانی

باسلام وعرض ادب وارادت حضورهمه بزرگواران

باتوجه به اینکه بودجه بندی ومباحث ان نقش اساسی درپایداری وپیشرفت کشور،خانواده وحتی خوداشخاص داردوباتوجه به اینکه الان زمان بودجه نویسی وبررسی وتائیدوتصویب ان توسط دولت ومجلس است بران شدیم طی دومحورمباحث بودجه بندی خوب رابررسی وتحلیل وپیشنهادات خودرابصورت راهکاربیان کنیم محوراول بیانات بنده حول بودجه بندی خوب درخانواده وزندگی شخصی خود افراداست. ومحوردوم سخنان بنده حول بودجه بندی دولت بصورت کلان دررابطه بابودجه بندی دردولت است.

اول اجازه می خواهم تعاریفی ازبودجه بندی خدمتتان ارائه کنم، باتوجه به بیان استادان گرانقدرونوشته های انهادررابطه بابودجه بندی این مواردبیان شده : بودجه ابزاری است که عملاازطریق ان کلیه برنامه هابیان میشودودررابطه بایک ضابطه کمی موردارزیابی قرارمیگیردبرنامه ریزی وکنترل دوویژگی اساسی بودجه ریزی راتشکیل میدهد. درتعریف دیگربه عنوان یک ابزاربه ان نگاه میشودکه برای طراحی فعالیت های اینده که شامل براوردهزینه هاوامثالهم هستش. درتعریف دیگری مشخص کردن نتایج موردانتظاردریک دوره زمانی مشخص هستش. ودرتعریف دیگری به عنوان صورت مالی به ان نگاه میشودکه برای رسیدن به هدف مشخص تهیه میشود. 

برای اینکه اول بنده دررابطه بابودجه بندی خانواده وشخصی می خواهم صحبت کنم تعریفی تحلیلی وقابل درک برای عموم خدمتتان عرض میکنم. بودجه وبودجه بندی درمعناوتعریف عمومی ان یعنی اینکه ماباتوجه به یک دوره معین مثلاشش ماهه یایکساله یاحتی ماهانه نیزمیتوان گفت برای رسیدن به هدف یاهدفهای معینی باتوجه به میزان درامدفعلی واینده موردنظرچه مقداربایدهزینه کنیم واین به نوعی پیش بینی است وبانام برنامه بودجه ازان میتوان یادکرد. 

بودجه بندی خوب همیشه به سودخانواده وشخص عمل میکندوافرادرامتوجه اشتباهات وکنترل هزینه هاجهت جلوگیری ازهزینه های بیهوده میگرداند.زمانی که طی یک برنامه مشخصی میزان درامدفعلی واینده خودراباتوجه به کارهایی که انجام میدهیدمتوجه نواقص موجودشده ودرپی یک برنامه ریزی درست برای تعریف نوین اززندگی وشغل خودبرمی اییدودرجهت پیشرفت ورفع نواقص وبهبودقدم برمیدارییدوهمچنین ازاسترسهای بیهوده مالی خودرامیرهانید.

برای بودجه بندی خوب بایدمشخص کنیم چه میزان درامدبرای یک دوره معین داریم،چه میزان ازان صرف هزینه های جاری زندگی وشخصی میشوندوچه مقداران برای پس اندازوطراحی برنامه هایی برای اینده میشود واین نحوه عملکردمارادرطول مدتی که مشخص کردیم رانشان میدهدونتایج خوب وبدرابصورت مشخص نمایان میسازدبودجه خوب اقتصادراپویامیسازدوامیدرابیشترمیکند. وشورواشتیاق وهیجان لازم رابرای عملکردهای بهترواثربخش تربه جریان می اندازد.

امابخش دوم صحبت بنده دررابطه بابودجه بندی دولتی است.باتوجه به اینکه تمامی بدنه کارشناسی جامعه مابه بودجه بندیهای اشتباه درسالهای اخیراذعان دارندوهمانگونه که همگان میداننداکثردرامدکشورازفروش ثروتهای ملی ومالیاتهای مردم صرف هزینه های جاری وبه عبارتی بودجه جاری دولتهاشده واین بدلیل نبودن ویاضعیف بودن دیدگاه استراتژیکی ویاکم توجهی به ان ازسوی بدنه کارشناسان واجراکنندگان ارشد جامعه بصورت کلان خودرانشان میدهد وعملامادربخشهای مهم کشوربخصوص اقتصادوبازرگانی وصنعت دارای ضعفهای متعددخودساخته هستیم.

بنظرمیرسدهرکسی امده درکوتاه مدت بیشتربه نفع گروهی وتیمی ویابادیدگاه کوتاه مدتی عمل کرده وبرای بلندمدت کارهایی که دربخشهای گوناگون شروع شده مشکلات ومسائل بزرگی برایش بوجودامده وخیلی هارابه زحمت انداخته ودربیشترمواردضررهای جبران ناپذیری بوجوداورده وبخاطرهمین لازم هستش واین خواسته مردمی که بودجه کشوروهزینه های ان بادیدبلندمدت برنامه ریزی بشه ودولتهامیتوانندخودراازچنگ هزینه های جاری که گاهابیشترازهشتاددرصدبودجه کشوررامی بلعدخودرابرهانندوبیشتربه نگاهی به اینده پراین راه هزینه کنند.

امروزه همگان میداننداکثریت بودجه کشوربه جیب کارکنان دولتی بخصوص بخش مدیریت وسرپرستی درسازمانهاگوناگون ان سرازیرمیشودوحقوق هاوپاداشهاوکارانه هاوفوق العاده های گوناگون وتحت عناوین ومواردمتفاوت به انهاپرداخت میشودواین میتوان گفت نزدیک به پنجاه درصدازبودجه جاری کشوراست باتوجه به اذعان رسانه هابیش ازسیصدوسی هزارمدیروسرپرست درسازمانهای گوناگون دولتی وجودداردوبیشتربودجه جاری درجیب انهاست واین واقعابااین درامدهای سایرافرادوحتی خیلی ازافرادهم رتبه دربخش دولتی وخصوصی به هیچ وجه همخوانی نداردواین به نوعی ستم به سایراقشارجامعه هستش.

بودجه کشورمیتواندنسبت به مسائل عمرانی سنگینی کندزیراشدیداکشورنیازمندانست وبرای اینکه به لعن ونفرین ایندگان دچارنشویم بایدازهزینه های بیخودی دربخش پرسنلی وسایرامورات جاری جلوگیری کنیم ونسبت به شکوفاکردن تولیدوخدمات ملی اقدام کنیم توجه هرچه بیشتربه بخش عمرانی وانجام کارهابه صحیح ترین شیوه هادران وباکیفیت های بالاترازحداستانداردوتوجه به تولیدوخدمات منجرب شکوفایی هرچه بیشترکشوردرزمینه های موجودواینده میگردد.

ماباپرداخت حقوقهای کهکشانی به برخیهاکه دارای اثربخش وکارایی وبهره وری لازم نیستندوهمچنین پرداخت بیشترین رقم بودجه کشوربه کارکنان وپیمانکاران شاغل دربخش دولتی خودبدست خودتورم رابیشترمیکنیم وزیادشدن تورم ارزوی قلبی دلالان ازریزودرشت که کافران نسبت به خداوندقادرهستندمی باشدزیرااین چنین افرادبادامن زدن به بحران وساختن بحران همه راوکشورراگام به گام عقب میرانندومنجرب عقب ماندگی بخصوص دربخش اقتصادی میگردندوتمامی زحمتهای انسانهای زحمتکش دربخشهای دولتی وخصوصی راکم رنگ یاازبین می برد.

اینکه مابیاییم هرسال یه مبلغی رابه عنوان جلوگیری ویاجوابگویی به تورم حاصله به حقوق کارکنان بیفزاییم این اشتباه دیگری است که صدمات زیادی ازجمله کاهش ارزش پول ملی،افزایش خودتورم،ایجادشکافهای درامدی معناداروظالمانه بین مدیران وکارکنان وسایرافرادوافزایش فقروثروت وبه طریقی فقرافرینی وورشکستگی بنگاههای اقتصادی ودرگیریهای متعددانهاباکارگرلن وهدررفتن وقت وهزینه دادگاه وکارفرما وکارگروبسیاری مسائل ریزودرشت میشود.زمانی مامی توانیم یک کشورراشکوفاکنیم که باایجاداتحاددربین مردم وخانواده هابه سرمایه گذاری پس اندازهایشان درایجادبنگاههای تولیدوخدماتی کوچک ومتوسط وبزرگ به عنوان مشاورکه ازوظایف بخشهای دولتیست فعال باشیم وانهارادرجهت شکوفایی اقتصادوبه تبع ان رفاه زندگی خودوملی هدایت کنیمنه اینکه باترساندن انهاازسرمایه گذاری دربخشهای تولیدی وخدماتی پول انهارابه بسوی بازاردلالی واحتکارونزول رهنمون کنیم وانهابه نامهای گوناگون موردکلاهبرداری قرارگیرند که اینهاهمگی دشمنی باخداست.

بجای درگیری دراختصاص بودجه به بخشهاوشهرهاواستانهاومنطقه هاکه هرکسی سعی کندخودرادرکوتاه مدت خوب جلوه دهدوبعدازان مشکلات گوناگون درهمان مناطق بوجوداید به یک برنامه درست وملی واینده نگرانه اقدام کنیم زیرااینگونه درتمام بلندمدت انجام وظایف خوب هرکسی دریادهازنده می ماندوهمگان بخاطراین احترام وسپاس خودرانثارفردمربوطه میکنند ماامیدواری ذهنهاوچشمهای خفته یابخواب زده بیدارشوندوبانگاهی عمیق وکلان ودوراندیشانه نسبت به موضوعات ومسائل اقدام کنند.

حرفهاوتحلیلهادررابطه بااین موضوعات خیلی زیاداست ولکن امیدواریم مسائل باکمک خداوندوتفکردرست  مابه راه صحیحی هدایت شوندوباعث نشویم مردم درزندگی خودمشکلات رابخاطرمنافع شخصی مان تحمل کنندباسپاس فراوان داودسیف الهی

www.froshgahmaa.ir(فروشگاه همه ما)

www.froshgahmaa.wada.ir(دانلودکتاب ومقاله)

ادامه
clear-bug-div
واحد پول